Regulamin

Regulamin 2018-03-08T11:54:58+01:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ziolaojcahelenki.pl
Górsk, 12 grudnia 2017 roku

§ 1
DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIURO PROMOCJI ZDROWIA ZDROWE NOGI ANDRZEJ KOŁAKOWSKI z siedzibą w Górsku, ul. Spółdzielcza 11, 87-134 Górsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych NIP: 874 147 00 80, REGON: 341022262 , będący właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ziolaojcahelenki.pl
 3. SKLEP – Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.ziolaojcahelenki.pl, prowadzony przez Sprzedawcę
 4. KLIENT – osoba fizyczna składająca Zamówienie w Sklepie
 5. KONTO – wymagający rejestracji na stronie Sklepu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.
 6. TOWARY/ TOWAR – Szczegółowe informacje o towarach i ich właściwościach są zamieszczone na stronie Sklepu.
 7. TWARDY NOŚNIK – narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e – mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu.
 9. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sklep z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Klientem.
 3. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca gwarantuje, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Kontakt ze Sklepem można uzyskać korzystając z:
  1. adresu poczty elektronicznej: zdrowenogi@op.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu; 695 150 522 w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
  3. formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu: www.ziolaojcahelenki.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

§3
Usługi elektroniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

§4
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, należy dokonać wyboru Towaru który chce się zamówić i kliknąć przycisk „Do koszyka”. Można w każdej chwili może wrócić do Sklepu, by wyszukać i dodać następny Towar (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”).W każdej chwili można usunąć Towar ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.
 4. Koszyk na zakupy będzie zawierał numer referencyjny wybranego Towaru, jego nazwę oraz cenę (łącznie z podatkami). Podana cena nie zawiera kosztów transportu, gdyż opłaty są różne w zależności od wybranej formy wysyłki Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na Konto w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Po wypełnieniu Zamówienia zostanie Klientowi przedstawione podsumowanie Zamówienia zawierające zakupione Towary gotowe do wysyłki, z całkowitą ceną, zawierającą podatek i koszty wysyłki, z wyszczególnieniem wszystkich danych oraz adresu wysyłki Zamówienia, aby Klient mógł potwierdzić Zamówienie, klikając „Zamawiam i płacę”.
 7. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej zawiera numer Zamówienia, nadany przez Sklep oraz opis Zamówienia. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

§5
Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów podane w Sklepie nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszt transportu pokrywa Klient.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelewem – wówczas Sklep rezerwuje Towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  • płatność elektroniczna – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta
  • płatność gotówką przy odbiorze – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu.

§ 6
Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub kurierskich (np. Poczty Polskiej).
 2. Okres dostawy wynosi 3 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od sposobu dostawy i wynosi:
  • a) Poczta Polska (przesyłka priorytetowa do 5kg) 19,00PLN
  • b) Poczta Polska (przesyłka priorytetowa powyżej 5kg) 25,00PLN
  • c) Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna do 5kg ) 18,00PLN
  • d) Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna powyżej 5kg) 24,00PLN
 4. Odbiór przesyłki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.
 5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.
 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

§7
Prawo odstąpienia od Umowy

  1. 1. Klient może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
  1. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
  1. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, wiadomość e-mail) kontaktując się ze Sprzedawcą na poniższe sposoby: ADRES POCZTOWY: Sklep zielarsko- medyczny Zioła Ojca Helenki, ul. Niesiołowskiego 25 , 87-100 Toruń, ADRES E-MAIL: zdrowenogi@op.pl, telefon: 695 150 522 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
  1. 4. Klient może wykorzystać w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wzór formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykorzystanie tego formularza nie jest obowiązkowe.
  1. 5. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany jeśli przed jego upływem informacja o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłana do Sprzedawcy.
  1. 6. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Klienta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.
  1. 7. Klient w przypadku odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć na własny koszt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  1. 8. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Klienta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru.

Zwrot zostanie zrealizowany w tej samej formie płatności, z której skorzystał Klient w początkowej transakcji chyba, że postanowi on wyraźnie inaczej. W każdym razie, Klient w wyniku zwrotu nie ponosi żadnych kosztów.

 • 9. Sprzedawca jeśli nie zaproponuje Klientowi, że sam odbierze Towar może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Klienta zgodnie powołanych powyżej, do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy.

 

§8
Reklamacje i zwroty

  1. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość żądania:
   • wymiany Towaru na wolny od wad,
   • obniżenia ceny Towaru,
   • odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna.
  2. Z uwagi na właściwości Towaru, Sprzedawca nie jest w stanie dokonać naprawy Towaru, gdyż jest to niemożliwe.
  3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  4. Reklamacja Klienta powinna zawierać: datę zgłoszenia, określenie danych Klienta, określenie Towaru, który jest niezgodny z Umową oraz opisanie tych niezgodności (wad) i wskazanie, które żądanie Klient wybiera – wymianę, obniżenie ceny czy odstąpienie od Umowy.
  5. W przypadku żądania obniżenia ceny Towaru, należy podać kwotę, o jaką ta cena ma być obniżona (z uwzględnieniem Towaru z wadą i Towaru pełnowartościowego).
  6. W przypadku żądania odstąpienia od Umowy z powodu wady Towaru, która nie jest istotna, żądanie takie nie będzie skuteczne. W takim wypadku nadal przysługuje Klientowi żądanie wymiany Towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny Towaru.
  7. W przypadku gdy Klient jako pierwsze żądanie w ramach reklamacji danego Towaru wskaże obniżenie ceny Towaru lub odstąpienie od Umowy, Sprzedawca może zamiast spełnić żądanie Klienta zaproponować wymianę Towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Sprzedawca musi niezwłocznie poinformować o tym Klienta, w przeciwnym razie wiążące dla Sprzedawcy będzie żądanie wskazane przez Klienta.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, gdy uprzednio Klient składał już reklamację a Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru bądź w przypadku, gdy jest to druga lub kolejna reklamacja danego Towaru.

 • W przypadku żądania wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.

 

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie przez okres 2 lat od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, nie krócej jednak niż przed upływem terminu przydatności Towaru do spożycia.
 2. Roszczenie Klienta o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli jednak termin 1 roku od dnia stwierdzenia wady miałby upłynąć przed upływem terminu, określonego w ust. 9 powyżej, wówczas ulega on odpowiedniemu wydłużeniu do czasu upływu terminu, określonego w ust. 9 powyżej.
 3. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje można składać w formie pisemnej na adres pocztowy: Sklep zielarski Zioła Ojca Helenki, ul. Niesiołowskiego 25 , 87-100 Toruń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zdrowenogi@op.pl.
 4. Sprzedawca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji żądania wymiany Towaru lub obniżenia ceny Towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku uznania reklamacji Klienta za nieuzasadnioną, Sprzedawca przekaże Klientowi na piśmie uzasadnienie swojej decyzji. W takim wypadku Klient może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.

 

Jeśli Sprzedawca wyrazi zgodę na pozasądowy sposób rozwiązania sporu, wówczas Klient będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń w drodze mediacji bądź w drodze postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, składając odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy delegatura w Toruniu. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub braku zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego zostanie przekazane Klientowi w piśmie uzasadniającym negatywne rozpatrzenie reklamacji. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznaczać będzie zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 §9
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest BIURO PROMOCJI ZDROWIA ZDROWE NOGI ANDRZEJ KOŁAKOWSKI z siedzibą w Górsku, ul. Spółdzielcza 11, 87-134 Górsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych NIP: 874 147 00 80, REGON: 341022262,
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania
  usunięcia.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na podstronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, dostępnej w dolnym panelu na stronie głównej Sklepu.

§10
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2017 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu lub usprawnienie usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu oraz poinformowania Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie o zmianie drogą e-mail. Dalsze korzystanie ze Sklepu po zmianie Regulaminie oznacza milczącą zgodę Klienta na zmianę Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.